ALGEMENE VOORWAARDEN – MB-BOUW

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
Opdrachtnemer: De heer M.J.J. Bruns h.o.d.n. MBBouw, gevestigd te Losser aan de Nijverheidsstraat 24, die de overeenkomst sluit en deze algemene voorwaarden hanteert. Alle overeenkomsten komen, met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, tot stand met Opdrachtnemer en worden uitsluitend door opdrachtnemer uitgevoerd. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke dan wel stilzwijgende bedoeling van de Opdrachtgever is dat de werkzaamheden door een bepaalde persoon of bepaalde personen zal worden uitgevoerd.
Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om de volgende werkzaamheden: bouw, verbouwingen, afbreekwerkzaamheden, loodgieterswerk, timmerwerk, elektrawerk, metselwerk, stukadoorswerk, tegelwerk, schilderwerk. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord.
Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, als mede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer vervaardigde goederen.
Overeenkomst en/of opdracht: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, alsmede koop- en leveringsovereenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt of zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.
2.3. Afwijkingen van, en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5. De onderliggende opdracht/Overeenkomst -tezamen met deze algemene voorwaarden- geven de volledige afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer weer met betrekking tot de Werkzaamheden waarvoor de Overeenkomst is gesloten. Alle eerdere tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen.
2.6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dient de uitleg/beoordeling plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
2.7. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.8. Wanneer afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen hun werking zouden verliezen, heeft dit geen consequenties voor de geldigheid van de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden. De betreffende bepaling zal komen te vervallen en worden vervangen door een door Opdrachtnemer vast te stellen nieuwe wettelijk toelaatbare bepaling.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offerte

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd
3.2. Mondelinge aanbiedingen door MB-Afbouw of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd;
3.3. De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn gedurende 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven;
3.4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven;
3.5. Indien de aanvaarding (ook op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer uitdrukkelijk anders aangeeft;
3.6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;
3.7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4 Overeenkomsten met ondergeschikte leden

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Opdrachtnemer binden deze laatste niet, voor zover ze door Opdrachtnemer niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

 

Artikel 5 Ontbindende voorwaarde

Elke met Opdrachtnemer aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de Opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Opdrachtnemer zonodig informatie betreffende hem opvraagt.

 

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst

6.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de Opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend worden de Opdrachtgever extra in rekening gebracht.
6.2 Door de Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de Opdrachtgever.
6.3 Wijzigingen aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Opdrachtgever buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

 

Artikel 7 Contractsduur en uitvoeringstermijn

7.1. De Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen;
7.2. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 8 Prijzen

8.1. Alle overeenkomsten worden afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Alle prijzen genoemd door Opdrachtnemer zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
8.2. Indien na de afsluiting van de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, is de Opdrachtnemer gerechtigd om prijswijzigingen van maximaal 10% door te voeren, waarbij de Opdrachtgever het recht heeft de overeenkomst schriftelijk te ontbinden binnen één week na aanzegging van de prijswijzigingen wanneer nog niet drie maanden is verstreken tussen het moment van het sluiten van de overeenkomst en de aanzegging van de prijswijziging;
8.3. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan vermelden.
8.4. Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.
8.5. De betaling van de eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal dienen te geschieden, gelijk met de hoofdsom.

 

Artikel 9 Aanbetaling

Opdrachtnemer is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van
Opdrachtnemer de overeenkomst wordt ontbonden heeft de Opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

 

Artikel 10 Betaling

10.1. Betaling van het factuurbedrag door Opdrachtgever dient te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 14 dagen na factuurdatum, in Euro, ten kantore van Opdrachtnemer of door middel van stortingen ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en, voor zover de betaling betrekking heeft op Werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
10.2. Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Opdrachtnemer.
10.3. Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
10.4. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
10.5. Opdrachtnemer is gerechtigd om, indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, aan de Opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
10.6. Opdrachtnemer is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om, van de Opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet-betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
10.7. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op grond van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten in geval Opdrachtgever een consument is en bedragen 15 % van de hoofdsom vermeerderd met de rente
10.8. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welken hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
10.9. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

 

Artikel 11 Annuleren

11.1. Indien de Opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door opdrachtnemer reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen de kostprijs, inclusief loon en sociale lasten, aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Opdrachtnemer gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Opdrachtnemer als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Opdrachtnemer te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
11.2. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Opdrachtnemer zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 12 Materialen/voegen

12.1. Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt en wordt het te gebruiken materiaal zoveel mogelijk bij elkaar passend uitgezocht.
12.2. Verschillen in structuur en kleur, vlekjes, aders en dergelijke zijn geen materiaalfouten. Kleine maatafwijkingen zijn toelaatbaar, indien de stukken onderling passen.
12.3. Tenzij anders is overeengekomen, is de voegmaat ter keuze van Opdrachtnemer.

 

Artikel 13 Meer- en minderwerk

13.1. Het werk omvat alleen hetgeen dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
13.2. Meer- of minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
13.3. Door opdrachtnemer te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 14 gedeeltelijke levering

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd. In een dergelijk geval vindt de betaling plaats overeenkomst het bepaalde in artikel 10.

 

Artikel 15 Verplichtingen van de Opdrachtgever

15.1. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat Opdrachtnemer tijdig kan beschikken over: a. voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen b. aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie
15.2. De Opdrachtgever is verplicht, zonder afspraak op vergoeding, water, gas en elektriciteit, alsmede opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.
15.3. Indien de Opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/ of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
15.4. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende schade en kosten aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht .

 

Artikel 16 Garantie

16.1. Gedurende twee jaar na levering verleend Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik zijn ontstaan. Opdrachtnemer zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien Opdrachtnemer na overleg met de Opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.
16.2. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet op loon of uren, deze worden in rekening gebracht.
16.3. Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks- resp. Importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

 

Artikel 17 leveringstermijnen

17.1. De overeengekomen leveringstermijnen/uitvoeringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering/uitvoering dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.
17.2. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Opdrachtnemers zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden uit te voeren.
17.3. Opdrachtgever is verplicht de goederen af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Opdrachtnemer gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop de goederen aan Opdrachtgever ter beschikking staan.

 

Artikel 18 Vervoer

De verzending geschiedt op de wijze als door Opdrachtnemer aangegeven. Wenst de Opdrachtgever de zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 19 Oplevering

19.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

 • a. Wanneer de Opdrachtnemer hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan de Opdrachtgever kennis gegeven heeft van de voltooiing van het werk en deze het werk heeft goedgekeurd;
 • b. na verloop van 8 dagen nadat de aannemer schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft medegedeeld, dat het werk voltooid is en de Opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen;
 • c. bij ingebruikneming van het werk door de Opdrachtgever.

19.2 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze datum automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt welke Opdrachtnemer niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden zoals in het artikel ‘overmacht’ genoemd. De verlenging zal duren zolang de overmachtssituatie voortduurt.

 

Artikel 20 Aansprakelijkheid

20.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

 • a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
 • b. Daden of nalatigheden van de Opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
 • c. Nalatigheden van de Opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
 • d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
 • e. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
 • f. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

20.2. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de Opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door schuld van opdrachtnemer of van hen, die door hem te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werk(en).
20.3. Opdrachtnemer zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en/of gevolgschade van een Opdrachtgever te vergoeden, zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
20.4. Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de Opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging., zulks onverminderd de bevoegdheid van de Opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Opdrachtnemer.
20.5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eisen, gesteld door overheid en/of organisaties/instellingen belast met het toezicht op de bouw en/of bouwvoorschriften/bouwvergunningen of andere eisen gesteld door de overheid, welke verband houden met de opdracht, respectievelijk het daarop betrekking hebben de meerwerk, zoals dit door de Opdrachtgever of zijn wettelijke vertegenwoordiger voor, tijdens of na het verstrekken daarvan aan Opdrachtnemer is gegeven.

 

Artikel 21 Overmacht

21.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;
21.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer worden daaronder begrepen;
21.3 Opdrachtnemer is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om de Overeenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de Opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.
21.4 Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.

 

Artikel 22 Onderzoek en reclames

22.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren;
22.2 Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;
22.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het in artikel 15 gestelde.

 

Artikel 23 Eigendomsvoorbehoud

23.1. Zolang Opdrachtnemer geen volledige betaling inzake van een Overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop (inclusief eventuele schaden, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen eigendom van Opdrachtnemer.
23.2. Opdrachtnemer heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staan van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
23.3. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de Opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zin betalingsverplichting heeft voldaan.

 

Artikel 24 Opschorting en ontbinding

24.1 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:

 • Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
 • Na het sluiten van de Overeenkomst Opdrachtnemer op grond van haar ter kennis gekomen omstandigheden goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
 • Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

24.2 Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer mag worden verwacht;
24.3 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst;
24.4 Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 25 Toepasselijk recht

Op elke Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook indien sprake is van een overeenkomst met een Opdrachtgever die is gevestigd in het buitenland.

 

Artikel 26 Geschillen

Alle geschillen voorvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de rechtbank Overijssel aanhangig worden gemaakt, voor zover Opdrachtnemer dit wenst en de rechtbank Overijssel daartoe wettelijk bevoegd is.